ការថែទាំសុខភាព ពីប្រភពផ្លូវការ | រូបភាពបានបង្ហាញ!

ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូននៅទីនេះគឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាមួយមនុស្សផ្សេងគ្នាជាច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តបន្ទាប់ពីអានរឿងនេះសូមទៅជួបគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឬគ្រូពេទ្យនិងធ្វើការណាត់ជួប។ អ្នកក៏អាចអានការពិនិត្យពីអ្នកដែលបានប្រើផលិតផលផងដែរ។

ផលិតផលសុខភាពល្អបំផុតមាននៅប្រទេសកាណាដា

ផលិតផលមួយចំនួនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសុខភាពរបស់អ្នក។ ការអះអាងអំពីសុខភាពរបស់ផលិតផលទាំងនេះជាច្រើនពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើផែនការសុខភាពរបស់អ្នកហើយទិញតែផលិតផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អ្នកនឹងរ៉ាប់រងថ្លៃដើមប្រសិនបើអ្នកប្រើផលិតផលត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលអត្ថបទធានារ៉ាប់រងសុខភាពពេញលេញរបស់យើង។

ផលិតផលសុខភាពដែលមិនត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា

ផលិតផលសុខភាពមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាទេ។ រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតតែផលិតផលទាំងនោះសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលពួកគេអះអាងថាអាចការពារបាន។ នេះជាអ្វីដែល FDA និយាយអំពីផលិតផល៖

រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថ (FDA) បានបង្កើតប្រព័ន្ធចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលរួមបញ្ចូលបណ្តឹងសុខភាពមួយចំនួននិងមិនរាប់បញ្ចូល“ ព័ត៌មានដែលមានកម្មសិទ្ធិ” ដែលជាទូទៅមិនមែនជាការទាមទារសុខភាពទេ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Miracle

Karla Mcdaniel

Miracle បច្ចុប្បន្នត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំបូន្មានសម្ងាត់, ទោះជាការដឹងលឺគ្រប់គ្នាកើនឡើងយឺតយ៉ាវភ្លើងឆេះ...